بافت میانی شهرها ظرفیتی برای حرکت به سمت الگوی شهر فشرده

پرینتایمیل

بافت میانی شهرها ظرفیتی برای حرکت به سمت الگوی شهر فشرده

مطالعه موردی شهر بجنورد

دکتر کرامت ا... زیاری

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد