گونه شناسی تکنیک های مشارکت شهروندان در برنامه ریزی سطوح مختلف مشارکت

مقاله فوق به بررسی مشارکت مردمی در سطوح مختلف میپردازد.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 923