گونه شناسی تکنیک های مشارکت شهروندان در برنامه ریزی سطوح مختلف مشارکت

مقاله فوق به بررسی مشارکت مردمی در سطوح مختلف میپردازد.

Register to read more...